Shang Tsung

it has begun

it has begun   Shang Tsung

Finals It has begun

Finals It has begun  Shang Tsung

it has begun Another Week of downtime

it has begun Another Week of downtime  Shang Tsung

your seoul is mine

your seoul is mine  Shang Tsung

Flawless Victory

Flawless Victory  Shang Tsung