I like my women like I like my poultry Born as Chicks

I like my women like I like my poultry Born as Chicks - I like my women like I like my poultry Born as Chicks  Bossy ruPaul

Laugh more daily

Like us on Facebook?