ekonozaz orosia ekono esokaz tak milir'orosia

ekonozaz orosia ekono esokaz tak milir'orosia - ekonozaz orosia ekono esokaz tak milir'orosia  Conlanger Crow

171 shares

Morosaz nung do tak oros tur tem turdo tak oros

Morosaz nung do tak oros tur tem turdo tak oros

"Greenberg's linguistic universals" CHALLENGE ACCEPTED

ekonozaz orosia ekono esokaz tak milir'orosia

ekonozaz orosia ekono esokaz tak milir'orosia
Like us and Laugh More!

Laugh more daily

Like us on Facebook?